«آتش و گلستان» به دنبال روایت زندگی شهید ابراهیم هادی است

“آتش و گلستان”، روایتی است از مانده‌های گروه چریکی دستمال سرخ‌ها، گروه چریکی اندرزگو و مطلعان کانال کمیل، و حکایت کارگردانی است که می‌خواهد درباره “ابراهیم هادی” فیلم بسازد. او و تیم تحقیق و پژوهش‌اش دربه‌در دنبال کسانی هستند که ابراهیم هادی را دیده‌اند، با او بوده‌اند، از حال و احوال خصوصی او مطلع‌اند و […]

“آتش و گلستان”، روایتی است از مانده‌های گروه چریکی دستمال سرخ‌ها، گروه چریکی اندرزگو و مطلعان کانال کمیل، و حکایت کارگردانی است که می‌خواهد درباره “ابراهیم هادی” فیلم بسازد. او و تیم تحقیق و پژوهش‌اش دربه‌در دنبال کسانی هستند که ابراهیم هادی را دیده‌اند، با او بوده‌اند، از حال و احوال خصوصی او مطلع‌اند و همچنین کسانی که در هر جایی نمی‌خواهند این فیلم ساخته شود یا این سند تصویری شکل گیرد.

این فیلم قرار است پشتوانه‌ای باشد برای ساخت فیلم سینمایی “چریک” (زندگی شهید جاویدالاثر ابراهیم هادی) که علی رویین‌تن قرار است آن را بسازد. پهلوانی و فریاد فتوت مهمترین خصوصیت ابراهیم هادی است، آدمی در پی انسانیت یا انسانیتی در قامت آدم.

ساخت “آتش و گلستان” از چند ماه قبل از کرونا آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد.