بشنوید | نام آشناترین کارگردان تئاتر جهان برای ایرانیان درگذشت

دکتر رحمت امینی، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و مدرس تئاتر: پیتر بروک کارگردان شهیر انگلیسی که امروز در فرانسه درگذشت یکی از نام آشناترین کارگردان جهان برای ایرانیان بود. در ایران نمایش اجرا کرده و با نمایشگران آیینی و سنتی ایرانی «سعدی افشار» و «هاشم فیاض» دیدار داشت. منبع: ماجرانیوز

بشنوید | نام آشناترین کارگردان تئاتر جهان برای ایرانیان درگذشت

دکتر رحمت امینی، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و مدرس تئاتر: پیتر بروک کارگردان شهیر انگلیسی که امروز در فرانسه درگذشت یکی از نام آشناترین کارگردان جهان برای ایرانیان بود. در ایران نمایش اجرا کرده و با نمایشگران آیینی و سنتی ایرانی «سعدی افشار» و «هاشم فیاض» دیدار داشت. منبع: ماجرانیوز