«صاحبدلان» تعامل دین و هنر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هنر نمایش در سرزمین ما از دیرباز آیینه تمام‌نمای حقیقت و تجلی ارزش‌های انسانی بوده است تعامل دین و هنر، آثار هنری را استعاره‌ای معلی از راز آفرینش، بارش آسمانی، احیای زمین، فروزش خورشید، رویش گیاهان و خلق اشرف مخلوقات کرده است و از سوی دیگر، تماشاگران را با […]

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هنر نمایش در سرزمین ما از دیرباز آیینه تمام‌نمای حقیقت و تجلی ارزش‌های انسانی بوده است تعامل دین و هنر، آثار هنری را استعاره‌ای معلی از راز آفرینش، بارش آسمانی، احیای زمین، فروزش خورشید، رویش گیاهان و خلق اشرف مخلوقات کرده است و از سوی دیگر، تماشاگران را با اشاراتی جادوگونه به الگو‌های جاودانه آفرینش هدایت کرده است.

به گفته اسماعیلی، با این نگاه جشنواره تئاتر «صاحبدلان» بازنمایی و نمایش گفتمان حقیقت در صحنه هنر نمایش را به عنوان افق پیش روی خود ترسیم کرده و میدان این جشنواره از تعامل ازلی دین و هنر برآمده است. گویی دین در تجلی حقیقت و شریعت، دست به آفرینش هنر زده و از رهگذر دین و هنر درعرصه‌های مختلف، هنر قدسی و تلمیحات نمایشی آشکار گشته است.

او می‌گوید: آثار جشنواره تئاتر «صاحبدلان» آفرینش هنری درباره دین، با تفکر وحیانی است و مزیت نسبی و قدرت مطلق در این جشنواره، نمایش ابعاد تفکر دینی در فوق تجربه و علم بشری برای زیست مؤمنانه است. آثار نمایشی که بتوانند ابعاد تفکر وحیانی را بر صحنه اجرا کنند؛ فراتر از بیان و نمایش ایمان و عمل صالح، اجرا‌هایی نزدیک به زندگی هستند و انتظار به جایی است که آیات خداوند باری‌تعالی و سیره اولیاء معصومش را در حرکت زندگی بازنمایی کنند.