ضرورت حمایت حاکمیتی از صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

به گزارش ماجرانیوز از صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، در ابتدای این جلسه اعضای هیات عامل این صندوق ضمن ارائه گزارشی از عملکرد صندوق و با اشاره به چشم انداز آتی این مجموعه، به تشریح اهم اقدامات صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان پرداختند.براساس گزارش هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی […]

به گزارش ماجرانیوز از صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، در ابتدای این جلسه اعضای هیات عامل این صندوق ضمن ارائه گزارشی از عملکرد صندوق و با اشاره به چشم انداز آتی این مجموعه، به تشریح اهم اقدامات صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان پرداختند.
براساس گزارش هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی سامانه تخصصی «خدمات بیمه حوادث طبیعی ساختمان» از جمله اقداماتی است که به زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد.
در ادامه این جلسه سید احسان خاندوزی، رئیس هیات امنای صندوق نیز با تاکید بر نقش صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در تسریع بازسازی منازل آسیب دیدگان حوادث طبیعی، این صندوق را راهی مطمئن برای جبران هزینه‌های ناشی از اینگونه حوادث و جلوگیری از آسیب به روند توسعه در کشور دانست.
وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی، حمایت و پشتیبانی سیاستی و حاکمیتی از صندوق تاکید کرد و تعامل و همکاری اعضای هیات عامل با دیگر نهادهای کشور را برای تحقق اهداف صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان ضروری دانست.